ТТеми по философия за упражнения

І Блок

Какво е наука? Критерии за научност. Разграничение научен - ненаучен подход. Категорията същност, конструиране.   – 2 точки

Що е Философия? Наука, система от възгледи или светоглед. Форми на светогледа и стадии в развитието на философията като светоглед. Направления и методи в философията. – 2 точки

Основни философски категории и проблеми. Отношението „субект – обект“. Обектът – основни философски решения за неговата същност. - 3 точки

Що е човек? Сфери на жизнедейност на човека. Същностните характеристики на човека. – 3 точки

Съзнанието – философски анализ и определение. Съвременни неврофизиологични теории на съзнанието. – 4 точки

Развитието на социума. Монополен модел. Макропараметри, движещи сили. – 4 точки

І І Блок

Развитието на философските и антропологическите възгледи като част от  общия исторически процес – 4 точки

Антропологични възгледи в античността. Класически период - софистиците, Сократ, Платон, Аристотел. – 2 точки

Мястото на човека в теоцентричната средновековна философия. Августин Блажени, Тома Аквински. – 2 точки

Възраждането. Човекът като творец на самия себе си. Хуманизъм и индивидуализъм. – 2 точки

Философията на Новото време. Просвещението. Емпиризъм и рационализъм – Фр. Бейкън, Р. Декарт. Антропологията на Емануил Кант. Френски материализъм. – 3 точки

Идейни източници на екзистенциализма - Сьорен  Киркегор, Фридрих Ницше, феноменологията на Хусерл. – 3 точки

Антропологическият поврат във философията на ХХ век. Екзистенциализъм - Мартин Хайдегер, Жан-Пол Сартр. Философска антропология – Макс Шелер. – 3 точки

Биологизаторски направления в разглеждането на човека. Фройдизъм. – 2 точки

Диалектически материализъм. Марксизма като социологизаторско направление в разглеждането на човека. – 3 точки

За освобождаване от изпит са необходими 8 точки, като от всеки блок трябва да се подготви минимум по една тема. Представянето на темите става по време на упражненията, като може да бъде развита и тема, която още не е била излагана в лекциите. Също така в рамките на едно упражнение могат да бъдат представени и повече от една тема.

Литература:

Августин, Аврелий. Изповеди. С, 1993.

Кант, Имануел. Антропология от прагматично гледище. С, 1992.

Каракачанов, А. Философия на човека. Дейликонт, С. 2014

Киркегор, Сьорен. Избрани произведения : В 2 т. С, 1991.

Ницше, Фридрих. Тъй рече Заратустра. С, 1990.

Панова, Елена. Основни проблеми във философията от Бейкън до Марк. С, 1974

Радев, Ради. Антична философия.Ст. З. 1994

Сартр, Жан-Пол. Екзистенциализмът е хуманизъм. С, 1994.

Фройд, Зигмунд. Въведение в психоанализата. С, 1990.

Философски речник : Съвр. философи XIX-XX в. - школи, направления / Състав.Вл. Филатов, В. Малахов. С, 1993. / 2. изд. 1996.Радев, Ради и др.

Философите : Кратък речник / Р. Радев, Ив. Стефанов, Ал. Личев. С, 1992., 2. изд. 1995

Съставил:

(доц. д-р Ал. Каракачанов)

Теми по философия за упражнения

1.     Какво е наука? Критерии за научност. Разграничение научен - ненаучен подход. Категорията същност, конструиране.   – 1 точка

2.     Що е Философия? Наука, система от възгледи или светоглед. Форми на светогледа и стадии в развитието на философията като светоглед. Направления и методи в философията. – 1 точка

3.     Що е човек? Сфери на жизнедейност на човека. Същностните характеристики на човека. – 1 точка

4.     Съзнанието – философски анализ и определение. Съвременни неврофизиологични теории на съзнанието. – 1,5 точка

5.     Основни културно – исторически типа философия. Характерните за съответния културно-исторически период представяния на човека. – 1 точка

6.     Антропологични възгледи в античността. Класически период - софистиците, Сократ, Платон, Аристотел. – 1 точка

7.     Мястото на човека в теоцентричната средновековна философия. Августин Блажени, Тома Аквински. – 1 точка

8.     Възраждането. Човекът като творец на самия себе си. Хуманизъм и индивидуализъм. – 1 точка

9.     Философията на Новото време. Просвещението. Емпиризъм и рационализъм – Фр. Бейкън, Р. Декарт. Антропологията на Емануил Кант. Френски материализъм. – 1 точка

10.  Идейни източници на екзистенциализма - Сьорен  Киркегор, Фридрих Ницше, феноменологията на Хусерл. – 1 точка

11.  Антропологическият поврат във философията на ХХ век. Екзистенциализъм - Мартин Хайдегер, Жан-Пол Сартр. Философска антропология – Макс Шелер. – 1 точка

12.  Биологизаторски направления в разглеждането на човека. Фройдизъм. – 1 точка

13.  Диалектически материализъм. Марксизма като социологизаторско направление в разглеждането на човека. – 1,5 точка

14.  Развитието на социума. Макропараметри, движещи сили. – 1,5 точка

Студентите, които успешно са представили по време на упражнения някоя от горните теми, получават съответния брой точки. При събиране на 3,5 точки - има възможност за освобождаване от изпит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература:

1.       Августин, Аврелий. Изповеди. С, 1993.

2.     Анохин П.К. "Узловые вопросы теории функциональной системы", М.,80

3.       Брайкова, Росица. За природата на човека. П, 2001

4.     Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М.,1960

5.     Гаврилов. А . Към въпроса за съзнанието. В: Годишник СУ "Кл.Охридски" 1962

6.       Енгелс, Фридрих. Ролята на труда при превръщането на маймуната в човек. С, 1961.

7.     Иваницкий А.М. Мозговая основа субъективных переживаний: гипотеза информационного синтеза // Журн. высш. нервн.деят. 1996. Т. 46. N 2. C. 241.

8.       Кант, Имануел. Антропология от прагматично гледище. С, 1992.

9.     Касирер, Е. Есе за човека, С.1996

10.  Кацарски Ив. Размирният  Едем. Студии върху антропогенезата. С. Изд. “Парадигма” 2002

11.     Киркегор, Сьорен. Избрани произведения : В 2 т. С, 1991.

12.  Кликс Фр. " Пробуждащото се мислене", С.,86

13.     Ницше, Фридрих. Тъй рече Заратустра. С, 1990.

14.     Панова, Елена. Основни проблеми във философията от Бейкън до Марк. С, 1974

15.     Радев, Ради. Антична философия.Ст. З. 1994

16.     Сартр, Жан-Пол. Екзистенциализмът е хуманизъм. С, 1994.

17.     Фройд, Зигмунд. Въведение в психоанализата. С, 1990.

18.     Каракачанов, Александър. Човек и съзнание. С, 2011

19.     Философски речник : Съвр. философиXIX-XX в. - школи, направления / Състав.Вл. Филатов, В. Малахов. С, 1993. / 2. изд. 1996.Радев, Ради и др.

20.  Философите : Кратък речник / Р. Радев, Ив. Стефанов, Ал. Личев. С, 1992., 2. изд. 1995

 

Съставил:

(д-р Ал. Каракачанов)

 

Additional information