Философия - теми за реферати (задочно обучение)

 Метафизиката на Аристотел;

 Светът на идеите на Платон;

 Лукреций за човека и природата;

 Концептуализмът на  Пиер Абелар;

 Философската антропология на Блез Паскал;

 Хуманизмът на Еразъм Ротердамски;

 Сенсуализмът на Джон Лок;

 Проблемът за  „Аз” при Йохан Фихте;

 Теория за архетипите на  Карл Юнг;

 Схващанията за човека на Томас Хобс;

 Мястото на човека в философията на Георг Хегел;

 Волята и разумът в философията на Артур Шопенхауер;

 Албер Камю и традицията на европейския хуманизъм;

 Биоантропологията на Хелмут Плеснер;

 Човекът на Ерих Фром

 Албер Камю – абсурдният човек;

 Антропологизма на Емануил Кант;

 Идеите на Макс Шелер за човека;

 Философската антропология на Ортега и Гасет;

 Ернст Касирер: човекът - животно създаващо символи;

 Николай Бердяев за предназначението на човека;

 Перцептивния подход към съзнанието на Морис Мерло-Понти.

 Теоцентризма на Тома Аквински;

 Възраждането – хуманизъм и индивидуализъм. На примера на …. (по избор)

Френсис Бейкън за идолите;

Рене Декарт за душата;

Биологизаторството на Зигмунд Фройд;

Социалната философия на Карл Маркс.

 

Изисквания:

1.Всеки от студентите (задочно обучение) трябва да избере една тема – силно желателно е да няма припокриване. Ако все пак има такова, то разработките трябва да са очевидно различни.

2.Цитатите не трябва да заемат повече от 25% от цялата разработка.

3.Обема на разработката, когато е изпълнена от един студент, трябва да бъде между 5 и 10, а когато е от двама между 8 и 13 стандартни машинописни страници.

4.Стандартната машинописна страница e 30 реда на 60 знака (без да се включват интервалите).

5.Краен срок за предаване на разработката е една седмица преди датата на изпита. Същите трябва да се изпратят на Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Additional information